بنام خدا

مجموعه دوره های پزشکی وپیراپزشکی طب هاریسون

دوره تفسیرآزمایش های پزشکی
morteza karbasiدکترعاطفه رستمی نژاد

دوره تفسیرآزمایش های پزشکی

به نام خدا

مجموعه دوره تفسیر آزمایش بطور کاملاتخصصی وحرفه ای منطبق بررشته هماتولوژی که دردانشگاه تدریس می شود