به نام خدا

دکترنسترن جهان سیرارشدروانشناسی بالینی و دکتری طب سنتی روان درمانگر، خانواده و زوج درمانگر،مشاور18+ومشاور دانشگاه و قوه قضائیه ومدرس دوره های مختلف طب سنتی و روانشناسی

درمان روانشناختی افسردگی وخلق پایین
morteza karbasiدکترنسترن جهان سیر

درمان روانشناختی افسردگی وخلق پایین

بنام خدا

دوره درمان روانشناختی وافسردگی وخلق پایین

درمان های روانشناختی استرس واضطراب
morteza karbasiدکترنسترن جهان سیر

درمان های روانشناختی استرس واضطراب

بنام خدا

دوره های روانشناختی استرس واضطراب